Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Uiteraard besteedt Hotel De Halve Maan veel zorg en aandacht aan alle informatie op deze website en streven wij er naar om deze website zo up-to-date mogenlijk te houden. Ondanks dit bestaat de mogenlijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is. Uiteraard zal Hotel De Halve Maan zodra een fout of onjuistheid ontdekt wordt, deze verbeteren. Verwijzingen of  links (verbindingen) naar websites door derden of bronnen , zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hotel De Halve Maan is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Hotel De Halve Maan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen.

  Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Hotel De Halve Maan (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins.

  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogenlijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

  Voor meer informatie, kan de gebruiker van deze website zich wenden tot Hotel De Halve Maan.